Dy簑r Telefoniczny

Poniedzia貫k w godzinach
14.00 - 16.00
pod numerem telefonu:
503 349 510

字oda w godzinach
13.00 - 14.00
pod numerem telefonu:
606 804 803

konkurs[at]kangur-krakow.pl

Nasza lokalizacja

Cytat..

"Kto lekcewazy osi鉚niecia matematyki przynosi szkode calej nauce, poniewaz ten, kto nie zna matematyki, nie mo瞠 poznac innych nauk scislych i nie mo瞠 poznac swiata." /Roger Bacon/

Regulamin


Do 軼i庵ni璚ia regulamin:  PDF 

 

REGULAMIN    KONKURSU    KANGUR


 

uchwalony 1 czerwca 2011 roku
przez Zarz康 Towarzystwa Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych

 

1. Inicjatorem Mi璠zynarodowego Konkursu „Kangur Matematyczny” jest stowarzyszenie „Kangourou Sans Fronti`eres” z siedzib w Pary簑. Konkurs przeprowadzany jest jeden raz w roku jednocze郾ie we wszystkich uczestnicz帷ych
w nim krajach.
2. W Polsce gównym organizatorem Konkursu jest Towarzystwo Upowszechniania
Wiedzy i Nauk Matematycznych, zwane dalej TUWiNM, z siedzib w Toruniu, ul. Chopina 12/18, przeprowadzaj帷e Konkurs pod patronatem Wydzia逝 Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Miko豉ja Kopernika w Toruniu.
W celu przeprowadzenia Konkursu dziekan Wydzia逝 powo逝je na okres dwóch lat Komitet Organizacyjny Konkursu, którego dzia豉lno嗆 nadzoruje Zarz康 TUWiNM.
3. Celem Konkursu jest popularyzacja matematyki w鈔ód uczniów szkó podstawowych, gimnazjów i szkó ponadgimnazjalnych (liceów, techników i zasadniczych szkó zawodowych).
4. Konkurs ma charakter jednorazowego testu. Zadania oraz termin s ustalane przez stowarzyszenie „Kangourou Sans Fronti`eres”. Na rozwi您anie testu przeznaczone jest 75 minut.
5. Konkurs przeprowadzany jest w sze軼iu kategoriach:
„畝czek” – klasy 2. szkó podstawowych;
„Maluch” – klasy 3. i 4. szkó podstawowych;
„Beniamin” – klasy 5. i 6. szkó podstawowych;
„Kadet” – klasy 7 szko造 podstawowej i  II gimnazjów;
„Junior” – klasy III gimnazjów, I liceów i techników, I, II i III zasadniczych szkó zawodowych;
„Student” – klasy II i III liceów oraz II, III i IV techników.
6. Test konkursowy w kategorii „畝czek” zawiera 21 zada o ró積ym stopniu trudno軼i (7 zada po 3 punkty, 7 zada po 4 punkty i 7 zada po 5 punktów). Ucze uczestnicz帷y w Konkursie w tej kategorii otrzymuje w chwili rozpocz璚ia Konkursu 21 punktów; maksymalnie mo瞠 wi璚 uzyska 105 punktów.
Test konkursowy w kategorii „Maluch” zawiera 24 zadania o ró積ym stopniu trudno軼i (8 zada po 3 punkty, 8 zada po 4 punkty i 8 zada po 5 punktów).
Ucze uczestnicz帷y w Konkursie w tej kategorii otrzymuje w chwili rozpocz璚ia Konkursu 24 punkty; maksymalnie mo瞠 wi璚 uzyska 120 punktów.
Testy konkursowe pozosta造ch kategorii zawieraj po 30 pyta o ró積ym stopniu
trudno軼i (10 zada po 3 punkty, 10 zada po 4 punkty i 10 zada po 5 punktów). Ucze uczestnicz帷y w Konkursie w ka盥ej z tych kategorii otrzymuje w chwili rozpocz璚ia Konkursu 30 punktów, maksymalnie mo瞠 wi璚 uzyska 150 punktów.
Do ka盥ego zadania w ka盥ej kategorii do陰czonych jest 5 odpowiedzi oznaczonych
literami A, B, C, D, E, z których dok豉dnie jedna jest poprawna. Za brak odpowiedzi uczestnik Konkursu otrzymuje zero punktów, natomiast za odpowied b喚dn lub zaznaczenie wi璚ej ni jednej odpowiedzi otrzymuje punkty ujemne w liczbie 25% przewidzianych za dane zadanie.
7. 字odki finansowe na organizacj Konkursu i nagrody pochodz z op豉t wnoszonych za udzia w Konkursie i od sponsorów. Wysoko嗆 op豉t wnoszonych za
udzia w Konkursie ustala Zarz康 TUWiNM przed rozpocz璚iem kolejnej edycji Konkursu.
8. Zarz康 TUWiNM ustala corocznie zasady rozdzia逝 op豉t wnoszonych za udzia w Konkursie na nast瘼uj帷e cele:
a) nagrody przyznawane przez organizatorów regionalnych i koszty organizacyjne ponoszone przez organizatorów regionalnych;
b) koszty dzia豉lno軼i organizacyjnej Komitetu Organizacyjnego Konkursu i koszty nagród fundowanych przez TUWiNM.
9. Do zada Komitetu Organizacyjnego nale篡:
a) przygotowanie w uzgodnieniu ze stowarzyszeniem „Kangourou Sans Fronti` eres” testów konkursowych oraz przygotowanie kart pyta i kart odpowiedzi;
b) opracowanie wyników Konkursu;
c) udost瘼nienie Regionalnym Komitetom Organizacyjnym wyników Konkursu uczniów z danego regionu;
d) udost瘼nienie szko這m wyników Konkursu ich uczniów;
e) ustalanie zasad przyznawania nagród uczestnikom Konkursu;
f) ustalanie rodzaju nagród fundowanych przez TUWiNM.
10. TUWiNM zawiera z organizatorami regionalnymi umowy upowa積iaj帷e ich do przeprowadzenia Konkursu na przewidzianym w umowie terenie.
11. Organizator regionalny powo逝je Regionalny Komitet Organizacyjny i wyznacza jego koordynatora. Regionalny Komitet Organizacyjny powinien sk豉da si przynajmniej z dwóch osób.
12. Dyrektor szko造, której uczniowie zamierzaj wzi望 udzia w Konkursie, powo逝je szkolnego koordynatora Konkursu.
13. Szkolny Koordynator Konkursu jest odpowiedzialny za przebieg Konkursu w swojej szkole. W szczególno軼i zobowi您any jest do obs逝gi konkursowego konta szko造 na serwerze TUWiNM pod adresem http://www.kangur-mat.pl/ zgodnie z zamieszczon tam instrukcj.
14. Regionalny Komitet Organizacyjny po otrzymaniu zg這sze ustala miejsca, w których zostanie przeprowadzony Konkurs i zleca wskazanemu szkolnemu koordynatorowi jego organizacj. Koordynatorzy szkolni powinni otrzyma wcze郾iej
dok豉dne instrukcje dotycz帷e sposobu przeprowadzenia Konkursu.
15. Karty odpowiedzi i testy powinny zosta dostarczone do szkó przed Konkursem
w oddzielnych kopertach. Testy s utajnione do chwili rozpocz璚ia Konkursu, które powinno nast徙i o godzinie 9:00. W wyj徠kowych sytuacjach organizator regionalny mo瞠 wyrazi zgod na wcze郾iejsze rozpocz璚ie Konkursu, jednak nie wcze郾iej ni o godzinie 8:00. Otwarcie kopert nast瘼uje w obecno軼i przedstawicieli uczestników Konkursu bezpo鈔ednio po naniesieniu przez uczestników Konkursu danych identyfikacyjnych na kartach odpowiedzi. 畝den uczestnik Konkursu nie powinien opu軼i sali wcze郾iej ni po up造wie 60 minut od otrzymania testów, a w wyj徠kowych sytuacjach, wychodz帷 wcze郾iej, pozostawia test w sali.
16. Ka盥y uczestnik Konkursu poznaje tre嗆 zada konkursowych dopiero po ich oficjalnym otrzymaniu od upowa積ionej osoby, rozwi您uje zadania samodzielnie i przed zebraniem przez nauczyciela wszystkich kart odpowiedzi nie udost瘼nia testów i ich rozwi您a innym osobom. W czasie trwania Konkursu nie wolno korzysta z  alkulatorów i z technicznych 鈔odków 陰czno軼i. Elementem Konkursu jest prawid這we wype軟ienie przez uczestników kart odpowiedzi.
17. Po zako鎍zeniu Konkursu Regionalny Komitet Organizacyjny odbiera karty odpowiedzi w zamkni皻ych kopertach i dostarcza je do siedziby TUWiNM w terminie
i formie uzgodnionej z Komitetem Organizacyjnym Konkursu.
18. Komitet Organizacyjny Konkursu udost瘼nia wyniki Konkursu Regionalnym Komitetom Organizacyjnym i szko這m w terminie 5 tygodni od daty otrzymania kart odpowiedzi. Regionalne Komitety Organizacyjne przekazuj szko這m listy nagrodzonych uczniów z danych szkó oraz informacj o zasadach przydzia逝 nagród w terminie dwóch miesi璚y od daty Konkursu.
19. Ka盥y ucze zg這szony do Konkursu otrzymuje nagrod uczestnictwa.
20. Komitety Regionalne przyznaj nast瘼uj帷e rodzaje nagród:
(i) nagrody dla laureatów Konkursu;
(ii) nagrody za bardzo dobry wynik w Konkursie;
(iii) nagrody za wyró積ienie.
Definicj laureata oraz wytyczne dotycz帷e definiowania przez Regionalne Komitety Organizacyjne wyniku bardzo dobrego i wyró積ienia formu逝je corocznie Komitet Organizacyjny Konkursu.
21. Ka盥y Regionalny Komitet Organizacyjny ustala oddzielnie dla ka盥ego poziomu wiekowego kryteria przydzia逝 nagród, z mo磧iwo軼i rozró積iania szkó ogólnokszta販帷ych i zawodowych.
22. Regionalne Komitety Organizacyjne rozpatruj odwo豉nia dotycz帷e wyników, o ile odwo豉nia zosta造 z這穎ne przed 7 czerwca roku, w którym przeprowadzono Konkurs. Karty odpowiedzi przechowywane s przez Komitet Organizacyjny Konkursu do dnia 24 czerwca roku, w którym przeprowadzono Konkurs i po tym terminie odwo豉nia uczestników Konkursu nie b璠 rozpatrywane.
23. Komitet Organizacyjny Konkursu lub Regionalny Komitet Organizacyjny przed og這szeniem wyników Konkursu ma prawo do dyskwalifikacji uczniów w przypadku wyników wskazuj帷ych na brak samodzielnej pracy uczestników. W uzasadnionych przypadkach lub na wniosek Komitetu Organizacyjnego Konkursu mo瞠 zosta przeprowadzony dodatkowy test kontrolny. Odmowa udzia逝 w te軼ie kontrolnym jest równoznaczna z dyskwalifikacj. Regionalny Komitet Organizacyjny przedstawia dyrektorowi szko造 powody, dla których podj皻a zosta豉 decyzja o dyskwalifikacji lub o przeprowadzeniu testu kontrolnego.
24. Wszelkie sprawy nieobj皻e niniejszym Regulaminem rozstrzyga Komitet  Organizacyjny Konkursu.
 

 


Adres korespondencyjny:
 


Ma這polskie Stowarzyszenie Matematyczne   KANGUR
Zespó Szkó Elektrycznych Nr 2
Os. Szkolne 26, 31 – 977 Kraków

  

Wygenerowano w sekund: 0.05
1,881,758 unikalne wizyty